Smještaj žrtava nasilja

Smještaj žrtava nasiljaSmještaj žrtava nasilja u obitelji moguće je voditi kao evidenciju kroz aplikaciju.

Podaci su podijeljeni na podatke o samom korisniku, odnosno žrtvi nasilja, smještaju žrtve i podaci o djeci ukoliko postoje.

Korisnik smještaja

Podaci korisnika smještajaSvakom korisniku smještaja unose se osobni podaci, te podaci o bračnom statusu stručnoj spremi i radnom odnosu.

Moguće je unijeti dodatne napomene, te priloženu fotografiju korisnika smještaja.

Lokacija smještaja

Lokacije sigurnog smještajaPrilikom dolaska osobe na smještaj vode se podaci o lokaciji smještaja, broju dana smještaja, te da li ta osoba ima djece.

Nakon odlaska iz smještaja vodi se evidencija o datumu odlaska i mjestu odlaska, te je moguće unijeti dodatne napomene.

Smještaj djece

Smještaj žrtava nasiljaUkoliko se, uz odraslu osobu smještaju i djeca na lokaciju smještaja potrebno je unijeti podatke djece.

Unose se osobni podaci pojedinog djeteta, školski status prilikom dolaska i odlaska djeteta na smještaj, te se unosi zdravstveno stanje ukoliko je taj podatak potreban.