Pages

Kodeks ponašanja

KODEKS PONAŠANJA

 1. SVRHA I CILJ
 2. PRIMJENJIVANJE NAČELA
 3. RADNA DISCIPLINA
 4. ODNOS PREMA KORISNICIMA USLUGA
 5. MEĐUSOBNA SURADNJA
 6. STANDARDI PONAŠANJA I RADA
 7. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA
 8. KORIŠTENJE IMOVINE TVRTKE
 9. DOKUMENTI TVRTKE
 10. ODGOVORNOST
 11. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

1. Svrha i cilj

Ovim kodeksom utvrđuju se etička načela i pravila ponašanja, kojih se trebaju pridržavati svi djelatnici tvrtke Mag informatika d.o.o. (dalje Tvrtka), pri obavljanju svojih poslova i zadataka, odnosno u vršenju funkcija. Djelatnici tvrtke obavezni su se upoznati sa odredbama ovog kodeksa, dosljedno ga provoditi i primjenjivati, te promovirati u svakodnevnom radu.

Svrha kodeksa je da se njegovim prihvaćanjem i dosljednom primjenom uspostavi primjeren nivo profesionalnog odnosa i kulture, u cilju promoviranja i zaštite poslovnog, odnosno sveukupnog ugleda tvrtke.

2. Primjenjivanje načela

Djelatnici tvrtke u obavljanju svojih poslova i zadataka, odnosno vršenju funkcija, dužni su poštovati i primjenjivati načela struke, načela savjesnosti, povjerenja i odgovornosti. U svojem radu i kontaktima sa klijentima, korisnicima usluga tvrtke, kao i ostalim zainteresiranim strankama, svoje će dužnosti obavljati u duhu dogovorenih uvjeta Ugovora o radu  i Ugovora o suradnji, te štititi dignitet struke.

3. Radna disciplina

Svaki djelatnik je dužan preuzete poslove obavljati savjesno, marljivo i stručno, prema uputama poslodavca, odnosno ovlaštenih osoba u skladu s vrstom i naravi posla, usavršavati svoje znanje i radne vještine, štititi poslovne interese tvrtke, kao i pridržavati se strukovnih i stegovnih pravila koja proizlaze iz organizacije posla i pravila odnosno struke, a Tvrtka će radniku isplatiti pripadajuću novčanu naknadu.

U obavljanju poslova i zadataka djelatnici će postupati ispravno, pravedno i nepristrano, te savjesno i odgovorno, izgrađujući pri tome odnose međusobnog povjerenja i suradnje.

4. Odnos prema korisnicima usluga

U odnosu sa korisnicima usluga, u cilju ostvarivanja njihovih prava i potreba proisteklih iz korištenja usluga Maga, djelatnici tvrtke su dužni postupati na zakonit i primjeren način, te osigurati da se usluga provede profesionalno, u propisanim rokovima, stručno i kvalitetno, uz obavezu poštivanja poslovne etike, njegovanje ljubaznih odnosa, strpljivosti, poštenja, zaštite okoliša, očuvanja zdravlja djece i mladeži te savjesnosti u rješavanju problema.

Djelatnici neće preporučiti korisnicima bilo kakvu nezakonitu radnju, niti će je na bilo čiji zahtjev izvršiti.

5. Međusobna suradnja

Djelatnici će se u međusobnim kontaktima držati kolegijalno, sa interesom da pomoć koju pruže kolegi bude uvijek nesebična i blagovremena, a sa svrhom rješenja problema kod korisnika usluga, odnosno rješavanja drugih obveza. O svim bitnim činjenicama poslovanja koje bi mogle biti od opće važnosti, ili koje utječu na ugled Maga, redovito će izvijestiti Upravu.

6. Standardi ponašanja i rada

Djelatnici će u svom radu poštovati slijedeće standarde ponašanja i rada:

 • Međusobno uvažavanje, poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, dostojanstva i osobnosti, poštivanje Deklaracije o pravima čovjeka, pravedno postupanje i izbjegavanje diskriminacije bilo koje vrste.
 • Uprava osigurava poštivanje načela jednakosti i ravnopravnosti u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa, te se obvezuje dosljedno ponašati prema svima u istovrsnim situacijama.
 • Uprava mora poštovati dignitet svih djelatnika i njihove struke, uvažavati njihovu profesionalnu samostalnost i nezavisnost, od istih primati na znanje stručno mišljenje o nekom pitanju, te im dostaviti povratnu informaciju o ishodu i konačnom stavu koji je zauzet o određenom stručnom problemu.
 • Unutar Maga svi djelatnici će stvarati i održavati radnu okolinu koja potiče: uspostavu održavanja sistema upravljanja kvalitetom, međusobno poštovanje, timski rad, pružanje pomoći kod svladavanja prepreka, poboljšanje komunikacije i uvažavanje individualnih i grupnih uspjeha.

7. Stručno osposobljavanje djelatnika

Djelatnici su dužni, u skladu s temeljnim principima tvrtke, permanentno se školovati i usavršavati, pratiti stručnu literaturu, pohađati tečajeve, seminare i slično, osposobljavati se za rukovanje i korištenje novih sredstava rada (informatičke opreme, uređaja, i drugo), a sve u cilju povećanja efikasnosti rada i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. Djelatnici će nastojati svojim školovanjem  uskladiti osobne interese za školovanjem i potrebe Maga za educiranim osobljem.

8. Korištenje imovine tvrtke

Djelatnici su dužni svu opremu koju su dobili na korištenje čuvati pažnjom dobrog gospodara i koristiti je za namijenjenu svrhu. Dodijeljenu tehničku, komunikacijsku i ostalu opremu, djelatnici će koristiti za potrebe Maga, a privatno samo iznimno, vodeći računa o troškovima koje time uzrokuju. Opremu Maga ni u kom slučaju neće koristiti za bilo kakve radnje koje su opasne, zakonski zabranjene ili štete nekom trećem. Djelatnici ne smiju koristiti računala za download glazbe, videa ili nekih drugih materijala, a za vrijeme radnog vremena (nastave) ne smiju surfati Internetom bez naloga poslodavca, igrati kompjuterske igre ili koristiti mobitel, osim u vrijeme redovne pauze.

9. Dokumenti tvrtke

Dokumenti koje stvara i prima Mag (Ugovori, računi, narudžbenice, planovi, priručnici, dopisi, e-mail-ovi i slično) su namijenjeni za dvije strane: Mag i drugu stranu na koju se odnose (osim javnih cjenika, ponuda i sl.). Dostava tih dokumenata nekom trećem ili bilo koja druga zloupotreba nije dopuštena i smatra se teškim kršenjem radne discipline.

10. Odgovornost

Povreda odredbi ovog kodeksa ima za posljedicu moralnu odgovornost svakog djelatnika pred kolektivom i javnošću. Ukoliko je povreda kodeksa teže prirode, sa štetnim posljedicama i ima elemente disciplinske odgovornosti, utvrđivanje odgovornosti  i izricanje disciplinske mjere i disciplinske kazne vodi se u disciplinskom postupku, u skladu sa Zakonom o radu.

11. Zaštita tajnosti podataka

Djelatnici Maga upoznati su sa kodeksom zaštite tajnosti podataka. Kodeks se potpisuje sa danom početka rada u Magu te ne prestaje važiti sa datumom prestanka radnog odnosa, već traje i nakon raskida ugovora o radu bez vremenskog ograničenja. Svi podaci s kojima djelatnici dolaze u kontakt imaju težinu stroge poslovne tajne, te svi podaci kojiće tijekom rada na projektu biti dostupni, neće biti iznošeni, niti će biti na bilo koji drugi način dostupni trećim osobama, osim osobama koje ovlasti Mag informatika. Ukoliko na bilo koji način dođe do otkrivanja gore navedenih podataka krivnjom djelatnika (namjerno ili nepažnjom), obvezuju se da će nadoknaditi nastalu štetu.

Sve izjave potpisane su isključivo u svrhu zaštite Mag informatike od neovlaštenog raspolaganja tajnim podacima bilo njezinih djelatnika, bilo trećih osoba.

U Zagrebu, 01.05.2009. godine

Svojim potpisom potvrđujem da sam pročitao/la ovaj dokument i da ga prihvaćam kao djelatnik Mag informatike d.o.o.