IZGLED RAČUNA U FISKALIZACIJI

Prilagodite račune s fiskalnim računima
NOVE, OBAVEZNE STAVKE NA RAČUNIMA

Obzirom da imamo vrlo velik broj upita vezano uz novi izgled računa u fiskalizaciji (maloprodajnih i veleprodajnih), a Zakon o fiskalizaciji je tu vrlo jasan, objavljujemo ŠTO SVE MORA BITI NA RAČUNIMA OD TRENUTKA KADA NASTANE VAŠA  OBAVEZA FISKALIZACIJE RAČUNA.

  1. Apsolutno svi obveznici fiskalizacije MORAJU na svim svojim računima iskazati podatke iz prve 3 točke Članka 9., a obveznici koji rade sa gotovinom/karticama, i stavke 4. i 5. odnosno JIR i ZKI.
  2. Također, svi računi moraju imati fiskalni brojač računa iz članka 11., koji može biti potpuno odvojen od vašeg redovnog brojača računa koji je bitan za knjigovodstvo (pogledati slike niže).
  3. Uz prilagođene račune, obavezni ste izdati interni akt u kojem ćete propisati izgled računa, brojače, djelatnike koji izdaju račune, poslovne prostore i naplatne uređaje. Svi ti podaci se inicijalno šalju u poreznu upravu prilikom aktivacije fiskalne blagajne (ako je imate jer ste u toj obvezi). Interni akt dostavite svojem proizvođaču fiskalnog softvera.
    Svi subjekti koji ne rade s gotovinom i ne izdaju fiskalizrirane račune, moraju svejedno prilagoditi račune i izdati interni akt. Primjer Internog akta nalazi se na kraju ovog članka. Slobodno ga prilagodite svojim potrebama.
  4. Svi obveznici koji rade s gotovinom trebali bi izdati i akt o blagajničkom maksimumu (Članak 29.). Zakonom je strogo propisana visina blagajničkog maksimuma u jednom radnom danu.  

Zakon o fiskalizaciji kaže:

III. SADRŽAJ RAČUNA

Članak 9.

(1) Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:

1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),

2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,

3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,

4. Jedinstveni identifikator računa i

5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

(2) Obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona dužni su na računu iskazati sve podatke propisane stavkom 1. ovoga članka bez obzira na način na koji se obavlja naplata računa.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra gotovinom prema članku 2. točki 5. ovoga Zakona, nisu dužni iskazati podatke iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Broj računa, koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona, kod provedbe postupka fiskalizacije iskazuju u polju broj računa u tri dijela:

1. numerički broj računa,

2. oznaka poslovnog prostora i

3. broj naplatnog uređaja.

(2) Numerički broj računa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom, koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

(3) Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

————

Prema RRIF-u (Izvor RRIF):

“Obveza fiskalizacije nastaje 1. siječnja, 1. travnja ili pak 1. srpnja 2013. Obveznici fiskalizacije trebaju, prije početka izdavanja računa za promet u gotovini, a najkasnije do dana na koji nastaje obveza fiskalizacije, obaviti sve radnje za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa (uključujući i račune R-1 ili R-2) te prilagoditi sadržaj računa i donijeti interni akt.

Odnosno, oni obveznici koji s fiskalizacijom računa započinju 1. travnja ili 1. srpnja nisu u obvezi fiskalizirati račune niti donijeti interni akt prije 1. travnja, odnosno 1. srpnja kada za njih nastaje obveza fiskalizacije.

Obveznici fiskalizacije koji donesu interni akt o pravilu sljednosti numeričkih brojeva računa, popisu poslovnih prostora i dodjeli oznake poslovnih prostora s ranijim datumom primjene nego što po Zakonu nastaje obveza fiskalizacije, dužni su se pridržavati kako je to propisano internim aktom. No, temeljem važećih propisa ne nalazimo zapreku da se doneseni akt naknadno izmijeni.”

NAPOMENA: Obveznici fiskalizacije su: fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak i pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit, te sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, osoba obveznik izdavanja računa za isporuku dobara ili obavljene usluge.

———————————–

SLIKA 1: IZGLED RAČUNA SA FISKALIZIRANIM DIJELOM RAČUNA – ISPIS POTPUNO FISKALIZIRANOG RAČUNA (gotovinsko plaćanje)

Fiskalni brojač maloprodajnih i veleprodajnih računa je jedinstven te se ne smije dogoditi da postoje praznine u rednim brojevima. Samim time će se događati da su vam brojači potpuno nesukladni kao što je prikazano na slikama. Vezni broj računa, u ovom slučaju, je originalni broj računa.

Izgled fiskaliziranog računa

SLIKA 2: IZGLED RAČUNA SA NEFISKALIZIRANIM DIJELOM RAČUNA – ISPIS TZV. VELEPRODAJNOG RAČUNA (VIRMANSKO PLAĆANJE)

Fiskalni brojač maloprodajnih i veleprodajnih računa je jedinstven te se ne smije dogoditi da postoje praznine u rednim brojevima. Samim time će se događati da su vam brojači potpuno nesukladni kao što je prikazano na slikama. Račun br. 182/2013 u ovom slučaju je originalni broj računa.

Kao što se vidi, plaćanje putem Transakcijskog računa ne podliježe fiskalizaciji (nema JIR i ZKI broj) te se ne šalje u Poreznu upravu.

Izgled računa u fiskalizaciji

PRIMJER INTERNOG AKTA (možete koristiti copy/paste)

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12),

naziv tvrtke, adresa 23, ZAGREB, Vl. ili dir. xxxxxxx, OIB: xxxxxx.

ODLUKU

o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima

I.

Ovom Odlukom uređuje se popis poslovnih prostora s pripadajućim adresama i oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima, radno vrijeme te pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa. 

II.

Fiskalni broj računa po poslovnom prostoru počinje na dan 1. travnja, od rednog broja 1 do broja „n“ na dan 31. prosinca tekuće godine poštujući pravilo slijednosti računa.

Fiskalni broj računa neovisan je o rednom broju računa u aplikaciji „Autoservis“, putem koje se svi računi izdaju.

III.

Popis poslovnih prostora sa oznakama, pripadajućim adresama i radno vrijeme, daju se u tablici u nastavku:

Oznaka poslovnog prostora

Adresa poslovnog prostora

Radno vrijeme

1

     adresa  23

ponedjeljak-petak 8:00-17:00 sati

IV.

Određuju se i oznake naplatnih uređaja i oznake operatera po svakom naplatnom uređaju. Nalaze se u tablici u nastavku:

Oznaka poslovnog prostora

Oznaka naplatnog uređaja

Oznaka operatera na naplatnom uređaju

1

1

oznaka na računu – MM (Mxxx Mxxxxxxx, OIB 12345678912)

oznaka na računu – SJ (Sxxx Jxxxxxxxxx, OIB 12345678912)

V.

Za račune se koristi centralizirani pristup iz aplikacije „Autoservis“, te će slijed računa biti prikazan kao broj računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja.

Prikaz brojeva fiskalnih računa slijedi u tablici:

brojači za poslovni prostor 1

1/1/1

2/1/1

3/1/1

itd.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2013. godine i primjenjuje se od 1. travnja 2013. godine.                            

Potpis i pečat ovlaštene osobe