Prema neslužbenim informacijama Ministarstva uprave, donošenje naputka odgođeno je za kraj godine, a sam početak primjene počinje 01.01.2011. godine, do kada će sve ustanove koje koriste manualni ili digitalni unos akata/pismena u Urudžbene zapisnike morati uskladiti svoje klasifikacijske planove sa novim Pravilnikom. Prema informacijama iz Ministarstva uprave, sve ustanove do kraja godine i dalje vode zapisnike na uobičajen način, a i saznali smo da se struktura klasifikacijske oznake i urudžbenih brojeva neće uopće mijenjati. Stoga nema straha od promjena. Sve ostaje manje više isto kao i do sada. Za sada su sve ove informacije neslužbene tako da čekamo službenu objavu istih.

Do donošenja naputka o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena i nadalje ostaje na snazi Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (Nar. nov. br., broj 38/88) kojim su propisane brojčane oznake tijela i jedinstvene klasifikacijske oznake koje se rabe u uredskom poslovanju za jedinstveno označavanje pismena i predmeta.

NN 7/09 od dana 16.1.2009. godine:

  1. Uredba o uredskom poslovanjuUredbom se uređuje uredsko poslovanje u tijelima državne uprave. Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje stručnih službi Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske i drugih državnih tijela, tijela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.

    Uredba stupa na snagu 1.1.2010. godine. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 38/87 i 42/88) i Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 49/87 i 38/88). Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (»Narodne novine«, broj 38/88) ostaje na snazi do donošenja naputka o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena.

mag_xl_logo_300dpi