UGOVOR O LICENCI

Ovaj Ugovor o licenci (u daljnjem tekstu: ugovor ili licenca) je pravno obvezujući sporazum između fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnik) i tvrtke Mag informatika d.o.o.(u daljnjem tekstu: davatelj licence) koja je vlasnik svih prava na proizvod kojeg prati ova licenca. Ugovor se odnosi na korištenje softvera čiji je sastavni dio licenca, što uključuje: aplikaciju, pripadajući medij, tiskani materijal i ostalo(u daljnjem tekstu: softver).

Činom otvaranja medija na kojem je distribuiran softver ILI instalacije softvera od strane korisnika ili Mag informatike, korisnik pristaje obvezati se odredbama ovog ugovora.

Davatelj licence odobrava korisniku neekskluzivno i neprenosivo pravo da koristi softver u skladu s priloženim uputama isključivo u osobne svrhe.

Davatelj licence može Korisniku oduzeti ovo pravo, a ono prestaje automatski i bez posebne obavijesti ukoliko korisnik ne poštuje odredbe ovog ugovora. U tom slučaju, korisnik je dužan uništiti sve kopije softvera kao i sve njegove sastavne dijelove ili ih vratiti davatelju licence. Korisnik je kupio isključivo pravo na korištenje softvera u skladu s ovom licencom, a ne softver niti bilo koji njegov dio te Korisnik ne može polagati nikakva autorska, intelektualna ili druga prava na ovaj softver.

Korisniku je zabranjeno softver u cijelosti ili u pojedinim dijelovima, kopirati, prodavati, davati u najam, licencirati ili na drugi način naplatno ili nenaplatno distribuirati i/ili davati na poslugu ili uporabu, te je zabranjeno omogućiti drugim osobama da to čine.

Korisniku je zabranjeno cjelokupni softver ili pojedine njegove dijelove mijenjati, dopunjavati, modificirati, dekompajlirati, prestruktuirati, rekonstruirati, raščlanjivati njegov unutarnji ustroj, izrađivati proizvode koji su iz njega izvedeni ili ga koristiti na bilo koji način koji nije sukladan ovom ugovoru, niti smije drugim osobama omogućiti da to čine. Ovaj softver je zaštićen propisima o intelektualnom vlasništvu i odredbama odgovarajućih međunarodnih konvencija. Sva vlasnička prava, kao i prava intelektualnog vlasništva vezana uz i sadržana u softveru ostaju vlasništvo davatelja licence ili drugih osoba ukoliko je tako posebno naznačeno.

Korisnik koristi softver isključivo na vlastiti rizik. Davatelj licence ne snosi nikakvu odgovornost, za izravni ili neizravni gubitak, štetu ili izgubljenu dobit uzrokovanu uporabom ili nemogućnošću uporabe softvera ili pružanja odnosno nepružanja podrške softveru, pa i u slučaju da je davatelj licence bio obaviješten o mogućem nastanku takve štete.

Davatelj licence se obvezuje pružiti tehničku podršku u garantnom roku putem e-maila ili pisma isključivo korisnicima koji su kupci softvera (dokazuju predočenjem računa), za bilo koji problem vezan uz softver i uložiti trud koji se u trgovačkom smislu smatra razumnim kako bi taj problem riješio. Sve informacije koje davatelj licence spozna tijekom pružanja tehničke podrške ima pravo samostalno koristiti za poboljšanje softvera i drugih svojih proizvoda.

Korisnik dokazuje svoj status originalnim računom za kupljeni softver i, ukoliko je potrebno, originalnim medijem distribucije softvera.

Davatelj licence garantira da će ovaj softver raditi na računalima koja odgovaraju opisu u priloženim pisanim materijalima i uglavnom sukladno specifikacijama navedenim u njima. Garancija obuhvaća i medij na kojem je softver isporučen i koji će davatelj licence zamijeniti ukoliko je isporučen oštećen ili neispravan, ali ne obuhvaća oštećenja nastala nestručnim ili nepravilnim rukovanjem ili namjernim oštećivanjem. Garantni rok za medij iznosi trideset (30) dana.

Za sve odnose davatelja licence i korisnika koji nisu definirani ovim ugovorom, primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. Za rješavanje sporova koji se ne mogu riješiti drugim putem nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. Maksimalna odgovornost davatelja licence, s bilo kojeg osnova, ne može biti veća od iznosa kojeg je korisnik platio za korištenje ovog softvera.

Ovaj ugovor stupa na snagu prihvaćanjem od strane korisnika na način kako je to ranije opisano i traje sve dok korisnik koristi softver. Ukoliko korisnik želi raskinuti ovaj ugovor o tome treba pismeno izvijestiti davatelja licence, vratiti distribucijski medij i sve ostale sastavne dijelove paketa. Takav raskid ugovora ne oslobađa korisnika eventualne odgovornosti za prethodno kršenje odredbi ovog ugovora.