ELEKTRONIČKA PREDAJA OBRAZACA

Finin digitalni certifikat

Ovisno o tome da li već posjedujete Finin digitalni certifikat ili ne, proces izdavanja aplikativnih certifikata za fiskalizaciju možete obaviti djelomično ili potpuno elektronički.

Osoba ovlaštena za zastupanje posjeduje kvalificirani finin digitalni certifikat.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje obveznika fiskalizacije posjeduje kvalificirani finin digitalni certifikat, tada se postupak izdavanja produkcijskih aplikativnih certifikata za fiskalizaciju može obaviti potpuno elektronički, bez dolaska u Registracijski ured Fine.

Da bi obveznik fiskalizacije izdavanje aplikativnih certifikata za fiskalizaciju u potpunosti obavio elektronički, mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:

  • da osoba ovlaštena za zastupanje posjeduje kvalificirani digitalni certifikat izdan na FINA e-kartici/tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke,
  • da je osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta ujedno i skrbnik certifikata,
  • da se na Zahtjevu za izdavanje certifikata naznači podatak o adresi e-pošte i broju mobitela na koje će biti isporučeni aktivacijski podaci/kodovi.

Postupak izdavanja provodi se na sljedeći način:

  • osoba ovlaštena za zastupanje putem aplikacije RDC obrasci on-line popunjava elektronički obrazac Zahtjeva u kojem sebe ujedno imenuje i skrbnikom certifikata,
  • na temelju podataka navedenih u certifikatu, automatski se generira Ugovor o obavljanju usluga certificiranja,
  • osoba ovlaštena za zastupanje Zahtjev i Ugovor potpisuje naprednim elektroničkim potpisom,
  • osoba ovlaštena za zastupanje/skrbnik zaprima par aktivacijskih podataka/kodova: referentni broj i autorizacijski kod, odvojeno; referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod na SMS
  • Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata.

Ovjeren i potpisan primjerak Ugovora o obavljanju usluga certificiranja Fina će Vam naknadno ispostaviti na adresu e-pošte koju ste naveli u Zahtjevu.

Napomena: aktivacijske podatke/kodove je moguće iskoristiti samo jednom.

Osoba ovlaštena za zastupanje ne posjeduje kvalificirani digitalni certifikat

Ako još uvijek niste registrirani u sustav PKI ili ste registrirani, ali osoba ovlaštena za zastupanje ne posjeduje digitalni certifikat, kako biste ubrzali proces izdavanja aplikativnog certifikata, dio procedure izdavanja certifikata možete obaviti elektronički.

Naime, u navedenim slučajevima, Zahtjev za izdavanje certifikata možete popuniti elektronički te ga poslati putem aplikacije RDC obrasci on-line. Na taj će se način vaš zahtjev automatski predbilježiti u Fininoj bazi.

Nakon što Zahtjev za izdavanje certifikata dostavite elektronički, da bi proceduru izdavanja obavili u potpunosti, isti je potrebno otisnuti i potpisati te uz drugu dokumentaciju koja je potrebna za izdavanje aplikativnog certifikata dostaviti u Finu.

Na ovaj način, obrada vašeg zahtjeva u Registracijskom uredu Fine obavit će se brže.

Nakon što se vaš zahtjev obradi, skrbnik certifikata će zaprimiti par aktivacijskih podataka/kodova: referentni broj i autorizacijski kod, odvojeno; referentni broj na e-mail, a autorizacijski kod na SMS.

Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata.

IZVOR: FINA web