ŠTO JE NOVO U RAČUNIMA

  • R-1 računi više ne postoje, odnosno na računima se ukida ta oznaka. Samim time, svi računi postaju ujedno i R računi sa svim potrebnim stavkama, osim što za veleprodaju nose i podatke poreznog obveznika za koji se takav račun izdaje
  • Obračun PDVa mora se izvršiti na kraju računa, zbirno po poreznim grupama, a ne pojedinačno po stavkama
  • U slučaju oslobođenja od PDVa, mora se navesti klauzula sa članom i stavkom Zakona temeljem kojeg je isporuka oslobođena PDVa

Oslobođenje Poliklinika, Klinika, Bolnica…
(1) PDV ne plaća se na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti. 
Oslobođeno plaćanja PDV-a prema čl. 39. st. 1 točka b Zakona o PDV-u (NN 73/13) i prema čl. 50. st. 1 Pravilnika o PDV-u (NN 79/13) 


IZVOR RRIF 

Oznake R-1 i R-2 na računima od 1. srpnja 2013.

Razlikovanje sadržaja računa za veleprodajni promet i maloprodaju Zakon o PDV-u nije posebno uredio.

OBRTI
Prema čl. 197. st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama broj 79/13. obveznici poreza na dohodak koji su u sustavu PDV-a na računima trebaju navesti oznaku R-2, a pretporez mogu odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je račun plaćen. Uz oznaku R-2, ti porezni obveznici prema čl. 139. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost na računu trebaju navesti i napomenu »obračun prema naplaćenoj naknadi«.

TVRTKE
Obveznici poreza na dobitak koji su u sustavu PDV-a, od 1. srpnja 2013. više nemaju obveze isticanja oznake R-1 na računu. Stoga se preporučuje da se ta oznaka ne stavlja na račune. Ako postoji zaliha tiskanih računa s oznakom R-1, mogu se iskoristiti.

Detaljnije o računima u poslovanju poduzetnika nakon 1. srpnja 2013., može se vidjeti u časopisu RRiF 6/13., str. 42.