Stranice

Naručivanje robe

Naručivanje robe Aplikacija nudi mogućnost naručivanja robe na skladište. U isto vrijeme omogućeno je evidentiranje dolaska robe po dobavljaču i evidencija neisporučene robe. Zaključene i nezaključene narudžbenice, te narudžbenice za koje nije ispostavljena sva roba razlikuju se po boji zapisa kako bi se lakše razlikovale među mnoštvom zapisa. Izvještaj kritične količine materijala Uz mnogobrojne izvještaje […]

Materijali

Katalog materijala i usluga U katalog materijala i usluga unose se podaci koji se koriste prilikom kreiranja računa i ponuda, te ostalih dokumenata. Svakom materijalu određuje se kojoj grupi materijala pripada, upisuje se normativna količina materijala, cijena, te kritična količina na skladištu. Svaki artikl moguće je povezati s njegovim dobavljačima, omogućeno je praćenje zamjenskih brojeva […]