Jednostavna izrada računa

Na samom računu podaci se automatski popunjavaju: broj računa, datum računa i datum plaćanja, djelatnik, način plaćanja, te kategorija računa. Naravno, sve te podatke moguće je i ručno izmijeniti.

Partner se odabire iz baze podataka ili je moguće iz same forme računa dodati podatke novog partnera. Odabiru se stavke računa i infolinije, te je račun moguće pregledati prije ispisa i ispisat na pisač.

Stavke računa

Svakom računu dodaju se stavke računa koje se preuzimaju iz kataloga materijala i usluga.

Odabirom željene stavke automatski se prikazuje iznos. Ukoliko u podacima partnera nema definiranog rabata, moguće ga je odrediti u samim stavkama računa. Svaka stavka može imati svoj rabat.

Opis stavke računa

Opis stavkiSvakoj stavci računa moguće je dodati određeni opis koji će se ispisati na samom računu. Opis se dodaje za svaku stavku posebno, te ga je moguće ukloniti ili urediti.

Uplate računa

Za svaki račun omogućeno je evidentiranje uplata. Moguće je evidentirati i više uplata ovisno o načinu otplaćivanja računa, a evidentiranjem uplata moguće je imati cjelokupni uvid u dužnike po računima.

Kopiranje računa

Svaka primljena uplata mora biti popračena računom s iznosom te uplate. Ukoliko postoji uplata po predračunu, i ona iznosi dio svote predračuna, moguće je kopirati predračun ili prvi originalni račun na kojem se nalaze svi potrebni podaci. Na njemu je potrebno korigirati iznos uplate i broj rate za koju se kreira novi račun. Račun dobiva sljedeći redni broj, te se sprema u bazu podataka.

Ponude

Podaci ponudePredračuni su neobavezne, pisane ponude koje nemaju status računa, te najčešće služe kao informativni podaci.

Kod kreiranja same ponude potrebno je odabrati podatke koji će se kasnije ispisati na ponudi.

  • Podaci ponude: Broj ponude, Datum ponude, Način plaćanja, Datum uplate, Datum valute, Podaci o partneru (partner se odabire sa liste partnera, a ukoliko ne postoji moguće je dodati novoga), Popratne napomene
  • Stavke ponude (odabirom tipke F3 otvara se lista materijala i usluga s koje se odabiru tražene stavke)
  • Popratni tekstovi ponude (odabiru se popratne linije računa)

Izrada ponude

Ponuda se izrađuje na isti način kao i račun. Brojevi ponuda odvojeni su od brojeva računa i sve ponude nalaze na jednom mjestu, te ih je moguće pregledati i ispisati u svakom trenutku.

Kreiranje računa iz ponude

Za svaku ponudu moguće je kreirati račun. Prilikom kreiranja računa iz ponude, na račun se preuzimaju svi podaci s ponude kako se ne bi morali dva puta unositi.

Računi predujma

Računi predujmaMoguće je kreirati račune koji se odnose na iznose predujma.

Račun predujma sadrži sva polja kao klasični račun, a prilikom svakog primljenog predujma kreira se novi račun. Nakon plaćanja svih predujmova, računi predujmova se stroniravaju i radi se konačni, ujedinjeni račun za sve uplate.

Izrada inozemnog računa

Omogućena je jednostavna izrada inozemnog računa.

Kod izrade inozemnog računa, isti dobiva posebnu oznaku, upisuje se tečaj, unose stavke računa, a aplikacija automatski izračunava ukupan iznos računa u valuti.

Funkcije dokumenata

Ispis dokumenata

Svaki dokument moguće je pregledati prije ispisa, te ga ispisati ili izvesti u PDF format.

Info linije dokumenata

Info linije računa su popratni tekstovi koji se ispisuju na dokumente. Mogu biti obavijesti o danima odogode plaćanja, pravovaljanosti računa i sl.

Izmjene porezne stope

Na svakom dokumentu moguće je promijeniti poreznu stopu, te će aplikacija sama izračunati razliku.

Odabir načina plaćanja

Kreiranjem svakog računa moguće je odabrati način plaćanja računa. Način plaćanja računa može biti drugačiji za svaki pojedini dokument.

Pregled uplata po računima

Za svaki račun moguće je pratiti evidenciju uplata određenih iznosa. Unošenjem uplata moguće je pregledavati stanja plaćenih, djelomično plaćenih i/ili neplaćenih računa.

Dodavanje artikla

Ukoliko se prilikom izrade računa javi potreba za dodavanjem novog artikla moguće ga je dodati klikom na gumb iz samog računa. Time je olakšano dodavanje novih usluga i artikala u katalog materijala i usluga.