Povijest razvoja

22.12.2016., v2.0.10

 • dodana opcija odvojenog ispisa prijavnice ispita i zapisnika

9.6.2015., v2.0.5

 • omogućen odabir odobrenja za rad MZOS iz padajuće liste u svjedodžbama, uvjerenjima i svjedodžbama o položenim predmetima

18.2.2015., v2.0.4

 • omogućen prikaz potvrda za nastavak školovanja

4.9.2014., v2.0.2

 • omogućen prikaz oznake „DUPLIKAT“ u ispisu razrednih i završnih svjedodžbi, uvjerenja i svjedodžbi o položenim predmetnim ispitima

27.8.2014, v2.0.1

 • omogućen odabir postavke predmeta da li je predmet stručna praksa i ako je, da se preuzima “DA” u ocjenu prilikom dodavanja nove svjedodžbe, te nove svjedodžbe o položenim pred. Ispitima
 • omogućen odabir obrazovnog razdoblja iz padajućeg izbornika “Datoteka -> Obrazovno razdoblje”
 • omogućen katalog obrazaca te odabir obrazaca u razrednim svjedodžbama,  zav. svjedodžbama, uvjerenjima i svjedodžbama o položenim predmetnim ispitima

4.6.2014., v1.1.28

 • omogućeno preuzimanje imena i prezimena roditelja (u padežu) prilikom prebacivanja polaznika u novu školsku godinu
 • prilikom napuštanja polja „Ime oca i majke (nominativ)“ i „Ime oca i majke (u padežu)“, preuzimaju se podaci u polja „Ime i prezime roditelja (nominativ)“ i „Ime i prezime roditelja (u padežu)“

10.2.2014., v1.1.27

 • omogućen prikaz mjesta ustanove, bez adrese u ispisu razrednih i završnih svjedodžbi
 • omogućen prikaz školske godine u formatu 2013./2014. u ispisu razrednih svjedodžbi
 • proširen razmak između imena i prezimena polaznika u ispisu razrednih i završnih svjedodžbi
 • korigirana greška gdje se uspjeh nije prikazivao s dvije decimale, bez obzira što je u programu bila odabrana opcija „ispis prosjeka s dvije decimale na svjedodžbu“
 • omogućen prikaz broja godine razreda s točkom na kraju u ispisu razrednih i završnih svjedodžbi
 • u ispisu svjedodžbe za prekvalifikaciju dodane oznake „Kl:“ i „UrBroj:„ u polje gdje se prikazuju klasa i urudžbeni broj
 • omogućen prikaz formata „d.m.yyyy.“ za datum uvjeta u ispisu završne svjedodžbe

27.11.2013., v1.1.26

 • u ispisu svjedodžbe o položenim predmetima u sjedištu ustanove se ispisuje samo mjesto, a u podatku razreda je dodana točka iza broja razreda
 • korekcija ispisa odluke o priznavanju/razlikama predmeta

13.11.2013., v1.1.25

 • skriveno polje „datum ispisa“ u svim izvještajima

31.10.2013., v1.1.24

 • omogućen ispis matične knjige učenika
 • omogućen prikaz rednog broja bez oznake zaglavlja matične knjige u ispisu matičnog broja učenika

27.9.2013., v1.1.23

 • korigirana greška prilikom ispisa svjedodžbi razreda

*23.9.2013., v1.1.22

 • korigirana greška prilikom snimanja nastavnog plana programa

*24.4.2013., v1.1.21

 • omogućeno zaključavanje pojedinog razreda u svjedodžbi o položenim predmetima
 • omogućeno preuzimanje podataka klase, ur. broja, datuma, polaganja od-do u svjedodžbi o položenim predmetima za one razrede koji nisu zaključani
 • omogućeno preuzimanje predmeta po razredu u svjedodžbi o položenim predmetima

*19.10.2012, v1.1.20

 • omogućen unos klase, ur. broja i datuma ugovora o školovanju u postavkama programa na kartici matični podatci
 • omogućen unos datuma odluke na kartici odluka u postavkama programa
 • omogućeno povlačenje klase, ur. broja i datuma odluke o priznavanju/razlici predmeta u završnu svjedodžbu na kartici obrazovanje odraslih
 • omogućen unos imena i prezimena roditelja u stavci matične knjige

*8.5.2012., v1.1.19

 • omogućen unos zadanih podataka za katalog „svjedodžbe o položenim predmetima“ preko postavki programa
 • omogućeno zaključavanje sljedećih kataloga:

– svjedodžbe

– završne svjedodžbe

– odluke o priznavanju/razlikama predmeta

– svjedodžbe o položenim predmetima

– uvjerenja o osposobljavanju

– uvjerenja o usavršavanju

– matična knjiga (učenici)

 • omogućeno automatsko zaključavanje učenika ako se zaključa njegova završna svjedodžba

*22.3.2012., v1.1.18

 • omogućeno kreiranje backup-a baze

*27.1.2012, v1.1.17

 • dodani stupci OIB i datum rođenja u ispisu učenika po razredu
 • omogućen unos zadanih podataka za katalog odluka (obrazovanje odraslih) preko postavki programa
 • korigirana greška prilikom snimanja liste razlikovnih predmeta sa definicijama razreda
 • zadani datum svjedodžbe o položenim predmetima kao i završni datum polaganja je trenutni datum računala

*27.09.2010, v1.1.13

 • omogućeno prebacivanje učenika u bazu AOO (agencija za obrazovanje odraslih) preko XML-a

*09.09.2010, v1.1.12

 • podešeno da prebacuje sve podatke učenika i razreda (OIB i što je dodano novo)

*08.09.2011, v1.1.11

 • uklonjena greška prilikom prebacivanja učenika iz prozora gdje se prebacuju učenici i nove školske godine

*22.07.2010, v1.1.10

 • prilikom registracije programa omogućeno odabrati koliko dokumenata se smije snimiti

*19.07.2011, v1.1.9

 • dodan unos nastavka završene škole u završnoj svjedodžbi

*09.07.2011, v1.1.8

 • podešen sinetički izvještaj razreda po bosni

*28.06.2010, v1.1.7

 • ne vidi se matični broj za 4 razrede razrednih svjedodžbi
 • ne vide se imena roditelja u svjedodžbi o položenim predmetima
 • prilikom prebacivanja učenika iz jedne šk. god u drugu, prebacuje se i oib učenika

*23.06.2010, v1.1.6

 • dodan odabir da se ispisuju svjedodžbe sa ili bez oib-a (obrazovanje odraslih)

*18.06.2010, v1.1.5

 • dodan brojač rednog broja svjedodžbi za urudžbeni broj preko obrazovnog razdoblja
 • podešena završna svjedodžba za državnu maturu (obrazovanje odraslih)

*16.06.2010, v1.1.4

 • dodano polje klasa za završnu svjedodžbu u katalog razreda

*24.05.2010, v1.1.3

 • podešeni ispisi za nove obrasce svjedodžbi (obrazovanje odraslih)

*14.05.2010, v1.1.2

 • dodan izbornik za određivanje korisničkih prava
 • opcija za snimanje definirane liste predmeta u predmetima razreda i u predmetima programa
 • mogućnost da se korisniku dodjeli koji razred smije gledati u programu

*28.04.2010, v.1.1.1

 • dodan katalog vrste škola u opće kataloge

*27.04.2010, v1.1.0

 • napravljene svjedodžbe i završne svjedodžbe za bosnu

*17.12.2009, v1.0.149

 • dodan OIB u stavku matične knjige

*16.12.2010, v1.0.148

 • dodan u katalog svjedodžbe odabir da se može ispisati svjedodžba na prazan obrazac ili na obrazac