Raspored

Modul “Raspored” omogućava grafički prikaz naručenih termina.

Svakom zakazanom terminu moguće je dodati podsjetnik koji će se pojaviti u odabrano vrijeme prije isteka roka. Kreirane podsjetnike moguće je prikazati u kalendarskom i tabličnom obliku s mogućnošću pretraživanja kreiranih rokova odabirom više kriterija pretraživanja.

Prilikom pokretanja aplikacije pojavljuje se prozor s listom rokova koji ističu u narednih 30 dana od datuma podsjetnika.

Podsjetnik je moguće i ručno aktivirati ukoliko se javi potreba za prikazom isteka rokova.

Raspored

Zakazivanje termina

Termini se automatski kreiraju prilikom kreiranja dokumentacije ali je omogućeno i ručno kreiranje termina.

Omogućeno je zakazivanje više termina u jednom danu, automatsko kreiranje termina iz kreirane dokumentacije, ponovna aktivacija deaktiviranog termina, te mnoge druge mogućnosti.

Kod zakazivanja termina potrebno je odabrati datum zakazivanja, naziv i opis, te se odabirom trajanja termina automatski odabire datum podsjetnika.

Raspored