Novi korisnici

korisniciKorisnici se unose u aplikaciju, može ih biti neograničen broj i dodjeljuju im se jedinstveni podaci za pristup.

S tim podacima svaki korisnik pristupa korištenju određenog dijela aplikacije, te se prate sve promjene prema pristupnim podacima.

Svakog korisnika moguće je povezati s određenom lokacijom rada. Sukladno odabranoj lokaciji, u bazu će se snimati podaci koje unese korisnik s pravima na tu lokaciju i rad s njom.

U Katalogu korisnika vidljivi su svi korisnici koji se služe ili su se služili aplikacijom. Moguće je deaktivirati pojedine korisnike kako se podaci ne bi morali brisati iz baze.

Istovremeni rad više korisnika

korisniciIstovremeni rad više korisnika podrazumijeva korištenje jednog računala kao servera za bazu aplikacije, a ostala računala se spajaju klijentskim dijelom na bazu. Nije nužno posjedovanje servera kao glavnog računala, već baza aplikacije može biti smještena na bilo kojem računalu u mreži.

Preduvjet je da su računala umrežena, te da je glavno računalo, s bazom, upaljeno, kako bi svi korisnici mogli pristupiti bazi u bilo kojem trenutku.

Prijava korisnika

Prijava korisnika u program vrši se prilikom pokretanja aplikacije. Za početak je potrebno unijeti korisnike, s dodijeljenim korisničkim pravima, koji imaju dozvolu za rad u programu kako bi se našli na listi korisnika.

prijava korisnika u aplikaciju

Različita prava pristupa

Prava pristupa svakom korisniku dodjeljuje osoba određena za vođenje poslovanja.

Prava se dodjeljuju na način da se po korisniku kvačicama označe/odaberu oni moduli koje taj korisnik može koristiti.

Pojedinom korisniku programa moguće je uskratiti pregled i korištenje određenih opcija programa.