Pretrage i nalazi

pretrage i pregledi

Dijagnostike, odnosno pretrage i nalazi u programu Poliklinika spadaju pod dokumente. Služe za pregled svih pretraga određenog pacijenta.

Nakon izvršene pretrage, potrebno je izraditi dokument kojeg je moguće kreirati jedino preko aktivne liste pacijenata.

Sve izrađene i gotove pretrage povezane su za pacijenta, te ih je moguće pregledavati i u kartonima pacijenata.

Upućivanje pacijenata na pretrage

Ukoliko je pacijent upućen na više pretraga moguće je ispisati listu naručenih pretraga u vidu uputa.

Na listi se nalaze sve pretrage na koje je pacijent naručen, s ordinacijama u kojima se pretrage obavljaju i vremenskim razdobljem obavljanja pretraga.

Kreiranje pretraga

Prilikom evidencije pretraga, podaci zatražene pretrage automatski se preuzimaju, te je potrebno unijeti postupke i utrošene materijale. Jednom unesene podatke postupaka i materijala moguće je koristiti prilikom kreiranja računa, ponuda i sl.

Normativi pretraga

Svaka pretraga zahtjeva evidenciju postupaka i potrošnju specifičnih materijala, te je za svaki postupak moguće kreirati normativnu količinu materijala.

Jednom kreirani normativ pretrage moguće je koristiti prilikom sljedećih pretraga kako se ne bi svaki put unosili isti materijali i postupci.

Normativi pretraga

Preuzimanje pretraga u račun

Kod izrade računa moguće je preuzeti sve postupke i materijale koji su evidentirani prilikom kreiranja jedne ili više pretraga.

Nalazi

Nakon odrađene pretrage kreira se nalaz za pojedinog pacijenta.

Nalaz se izrađuje isključivo putem Aktivne liste pacijenata, nakon odrađenih pretraga, a piše ga liječnik.

Svi nalazi povezani su s pacijentom, te ih je moguće pregledati u kartonima pacijenata ili iz kataloga nalaza.

Kreiranje nalaza

Kreiranje nalazaZa svaku zatraženu pretragu moguće je kreirati nalaz.
Podaci pacijenta automatski se preuzimaju u prozor nalaza, te je potrebno popuniti sve ostale podatke vezane za izradu nalaza.

Omogućeno je kreiranje višejezičnih nalaza s ispisom ili izvozom podataka u PDF.

Jednom uneseni sadržaj nalaza moguće je koristiti prilikom kreiranja drugih nalaza koji su iste vrste. Sadržaj nalaza potrebno je snimiti kao blok teksta ili kao predložak nalaza.

Predložak nalaza

Predložak nalazaPredložak je najčešće cijeli nalaz, a može biti i dio nekog određenog teksta koji se, po potrebi, koristi za kreiranje nalaza. Predloške nalaza kreiraju korisnici aplikacije, te ih je moguće dodatno uređivati, snimati ili postavljati kao zadani predložak kod kreiranja sljedećeg nalaza.
Kreiranje i dodavanje predložaka smanjuje vrijeme pisanja nalaza.

Jednom snimljeni predložak moguće je koristiti kod kreiranja daljnjih nalaza u neograničenom broju.

Blokovi teksta

Blokovima teksta također se koriste kod izrade nalaza.

Blok teksta predstavlja objašnjenje određenog pregleda obavljenog nad pacijentom, a sadrži naziv obavljenog pregleda sa svojim specifičnim opisom na strukovno – medicinski način.

Sestrinski nalaz

Sestrinski nalaz kreira medicinska sestra ili tehničar prije obavljanja same pretrage i kreiranja glavnog nalaza. Na nalaz se dodaju podaci pacijenta, odabire se povijest bolesti pacijenta, unose moguće alergije, intolerancije i medikacije, krvne pretrage, te ostali bitni podaci za daljnje pretrage liječnika.

Unesene podatke moguće je vezati za liječnički nalaz, te preuzeti potrebne podatke u isti.

Sestrinski nalaz moguće je ispisati na hrvatskom i engleskom jeziku, te izvesti podatke izravno u PDF format s podacima memoranduma zasebno za hrvatski i engleski nalaz.

Početna procjena boli

Označavanje dijelova tijela gdje se manifestira bolPočetna procjena boli kreira se s aktivne liste. Iz prozora početne procjene boli moguće je označiti dijelove tijela, glave ili stopala na kojima se pojavljuje bol.

Omogućen je unos podataka vezanih za vrste boli, jačinu, manifestaciju, pratećih simptoma bolova, te druge vrste podataka vezanih za bol.

Unesene podatke moguće je ispisati na pisač, te je omogućen ispis na hrvatskom i engleskom jeziku.

Funkcije pretraga i nalaza

Automatsko preuzimanje podataka nalaz i pretraga na račun

Kod izrade računa omogućeno je preuzimanje stavki nalaza i pretraga na račun kako se ne bi višestruko unosili isti podaci.

Filtriranje pretraga

Na aktivnoj listi moguće je filtrirati pacijente prema izvršenim i neizvršenim pretragama, te je omogućen prikaz svih pacijenata.

Pretraživanje nalaza

Moguće je filtrirati sve pacijente za koje je kreiran nalaz ili se tek treba kreirati i sve to preko aktivne liste pacijenata.

Pregled svih nalaza

Otvaranjem kataloga nalaza, moguće je pregledati sve nalaze koji su vezani za određenog pacijenta.

Ispis nalaza

Svaki nalaz moguće je ispisati na pisač nakon što se upišu svi potrebni podaci.

Razlika blokova teksta i nalaza

Blokovi teksta su dijelovi teksta nalaza dok su predlošci cijeli, gotovi nalazi.