Podaci pacijenata

Podaci pacijentaU Katalogu pacijenata nalaze se svi podaci pacijenata koji su uneseni u aplikaciju.

Da bi se pojednostavnilo korištenje aplikacije, prilikom kreiranja prijema preko aktivne liste pacijenata, pacijenta je moguće automatski odabrati iz baze podataka ili unijeti podatke novog.

U podacima pacijenta vode se podaci iskaznice osnovnog i dopunskog osiguranja, ukoliko ga pacijent posjeduje, kao i ostali podaci koji su neobaveznog karaktera ali služe dodatnoj evidenciji.

Kartoni pacijenata

Karton pacijenataPodaci pacijenata nalaze se u katalogu kartona pacijenata koji predstavlja povijest kreirane dokumentacije pojedinog pacijenta.

U njemu se nalaze svi pacijenti s poviješću bolesti, te se zapisi automatski kreiraju prilikom izrade prijema, pretraga, nalaza i računa.

Dokumenti su podijeljeni po vrsti kako bi se olakšao pregled, te je moguće svaki dokument zasebno otvoriti iz kartona pacijenta.

Partneri

altPartneri su pojedine institucije (ustanove) s kojima zdravstvena ustanova surađuje.

Dodaju se prilikom izrade partnerskih ili skupnih računa.

Također su omogućena polja za unos podataka o kojoj vrsti partnera se radi, te da li je bolnica ili nije, te polje za unos broja dana odgode plaćanja.

Kod izrade računa potrebno je odabrati kategoriju računa, nakon čega je moguće pristupiti odabiru partnera.

Lista materijala

Lista materijalaKatalog materijala predstavlja katalog u kojem se nalazi popis svih potrošnih materijala koji se koriste unutar zdravstvene ustanove.

Materijali se koriste prilikom izrađivanja potrebne dokumentacije od kreiranja prijema do izrade i izdavanja računa.

  • Osnovni podaci sadrže slijedeća polja: Šifra, EAN kod, Naziv, Grupe materijala – tu je potrebno odabrati kojoj grupi materijala pripada (npr. Filmovi, Kontrasti…), Lista, Cijena u kn, Jedinica mjere, Doplata u kn, Normativna količina, Kartica, Cijena (pakiranje) u kn, Način primjene, Oblik lijeka, Cijena DDD u kn, Nezaštićeno ime, DDD, Proizvođač RS, te kvadratić za oznaku HZZO materijala.
  • Opis sadrži slijedeća polja: Kratak opis i Detaljan opis.

Liječnici

doktoriKatalog liječnika je lista liječnika zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi i koristi se prilikom izrade dokumentacije.

Npr: Prilikom kreiranja nalaza iz aktivne liste pacijenata u matičnim podacima nalaza odabire se liječnik iz kataloga liječnika.

Lista zdravstvenih postupaka

altKatalog zdravstvenih postupaka je lista postupaka koja se koristi prilikom izrade predračuna i računa, te ostale dokumentacije. Iz Kataloga je moguće pregledati sve unesene postupke, unijeti nove, te njihove klase.

Aplikacija dolazi s bazom već upisanih zdravstvenih postupaka (tzv. “Plava knjiga”).

Ukoliko neki grad sufinancira određene zdravstvene postupke, u katalogu je moguće odrediti popust na te postupke.

Dijagnoze

DijagnozeKatalog dijagnoza predstavlja katalog u kojem se nalaze sve dijagnoze koje su propisane po MKB-u.

MKB (Međunarodna klasifikacija bolesti) predstavlja šifre za bolesti, simptome, abnormalnosti i sl, klasificirano od Svjetske zdravstvene organizacije (tzv. “Bijela knjiga”).

U aplikaciji su upisane sve dijagnoze, a ukoliko Međunarodna zdravstvena organizacija izda novu dijagnozu ona se dodatno upisuje u bazu podataka.

Katalog dijagnoza služi za izradu određene dokumentacije pojedinog pacijenta.

Normativi

Normativi zdravstvenih postupakaAplikacija omogućava kreiranje normativne količine određenih pretraga.

Kod kreiranja normativa pretraga potrebno je unijeti naziv pretrage dodati postupke i materijale.

Kod kreiranja dokumentacije potrebno je odabrati normativ, te će se automatski preuzeti i sve stavke tog normativa.

Opći katalozi

Opći katalozi predstavljaju skup manjih kataloga koji su podijeljeni po logičnim cjelinama.

Bez njih glavni katalozi ne bi mogli funkcionirati jer se u opći katalozima unose podaci koji se u glavnim katalozima odabiru iz padajućih izbornika ili prozora pretrage.

Funkcije kataloga

Raspored i naručivanje pacijenata

Katalog rasporeda omogućava grafički prikaz termina pojedinih ordinacija za određeno vremensko razdoblje.

Normativi zdravstvenih postupaka

Kroz aplikaciju moguće je kreirati normative zdravstvenih postupaka koji se kasnije preuzimaju prilikom kreiranja dokumentacije.

Diskete

Ukoliko zdravstvena ustanova ima ugovor sa HZZO-om za određene postupke, moguće je izraditi svu potrebnu dokumentaciju prema HZZO-u.

Grupiranje materijala

Grupiranje materijala omogućava katalogizaciju materijala koji se koriste u medicinskim postupcima.

Normativna količina materijala

Svakom materijalu moguće je dodati njegov normativni broj koji će se kasnije preuzimati na kreiranu dokumentaciju.

Sudjelovanje i oslobađanje od troškova

Kod izrade računa moguće je odabrati da li pacijent sudjeluje u plaćanju troškova ili ne i po kojoj šifri ostvaruje to pravo.