Korisnički računi

Korisnički računi i pristup aplikacijiSvakom korisniku moguće je otvoriti korisnički račun za pristup aplikaciji.
Moguće je otvoriti neograničen broj korisničkih računa kojima se dodjeljuju prava korištenja ovisno o njihovim ovlaštenjima za rad u ustanovi.

Svakom korisniku dodjeljuje se jedinstveno korisničko ime i zaporka, te se kroz aplikaciju prate promjene vezane uz rd tih korisnika.

Korisnička prava u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka

Prema zakonu, sve ustanove koje posjeduju i koriste bazu osobnih podataka moraju istu zaštititi od neovlaštenog ulaska, prvenstveno zbog mogućnosti zloupotrebe osobnih podataka.

Pristup podacima pohranjenim u zbirkama osobnih podataka dozvoljen je uporabom jedinstvenog korisničkog imena i zaporke. Svaki pristup telekomunikacijskom i računalnom sustavu za vođenje zbirki osobnih podataka mora biti automatski zabilježen korisničkim imenom, datumom pristupa, te vremenom prijave i odjave.

Pristup dodjeljivanju korisničkih prava

Pristupne podatke za dodjeljivanje korisničkih prava dobiva administrator aplikacije. Isti se mijenjaju na dnevnoj bazi kako bi se dodatno zaštitio neovlašteni ulazak u korisnička prava.

Pristup dodjeljivanju korisničkih prava

Korisnička prava

Dodjeljivanje korisničkih prava za svaki modul zasebnoKorisnička prava dodaju se za svakog korisnika aplikacije zasebno.

Moduli aplikacije posebno su razdvojeni kako bi se omogućilo ili uskratilo korištenje pojedinih dijelova aplikacije.

Bilježenje promjena u aplikaciji

Svaki korisnik pristupa aplikaciji sa svojim jedinstvenim korisničkim podacima. Prema tim podacima bilježi se tko je, kada i što radio vezano za pacijente, nalaze, pretrage, račune, termine, te ostale dijelove aplikacije.

Kontrola kreiranja nalaza pacijenata

Zbog mogućnosti neovlaštenog kreiranja nalaza posebno je stavljena dodatna zaštita prilikom kreiranja nalaza i promjene istih.  • korisnik može kreirati novi nalaz samo preko aktivne liste pacijenata (nemogućnost kreiranja nalaza koji nije vezan na prijem pacijenta u polikliniku i nije za njega određena pretraga)
  • svaka promjena pojedinog nalaza se snima (mogućnost vraćanja sadržaja nalaza, te kontrola kada i tko je mijenjao nalaz)
  • mogućnost samo čitanja nalaza
  • mogućnost samo ispisa nalaza
  • nalaz može promijeniti samo korisnik koji ga je i kreirao
  • ukoliko je nalaz kreirala druga osoba (daktilograf), a ne liječnik, liječnik je i dalje nositelj prava nalaza