Računi i predračuni

Preko aktivne liste pacijenata omogućena je izrada svih vrsta računa. Bez obzira na to, ručnoj izradi računa moguće je pristupiti putem kataloga računa gdje se nalaze svi kreirani računi.

 • Kreiranje računa s aktivne liste
 • Automatsko preuzimanje podataka pacijenta i iskaznice iz prijema
 • Automatsko kreiranje računa po obavljenim pretragama
 • Vrste računa – kategorizacija
 • Evidencija svih podataka potrebnih za obradu računa prema HZZO-u
 • Detaljni podaci pacijenta
 • Upis popratnih podataka računa
 • Iz pretrage se može automatski popuniti stavke računa
 • Ispis računa za građane, bolnice, partnere, HZZO…

Iako je moguće račun izraditi kao novi račun ručnim odabirom pacijenta, upisivanjem učinjenih pretraga, utrošenog materijala i ostalog u većini slučajeva, račun se kreira automatski na osnovi ranije obavljene pretrage.

Automatsko kreiranje računa

program za vođenje pacijenata Automatsko kreiranje računa iz izvršenih pretraga vrši se isključivo preko Aktivne liste pacijenata.

Ukoliko se račun izrađuje automatski, s aktivne liste, podaci pacijenta se preuzimaju na račun. Moguće je preuzeti podatke svih izvršenih pretraga i nalaza što dodatno smanjuje vrijeme kreiranja računa.

 • Kategorija računa (osobni račun, partnerski račun, račun prema HZZO-u, bolnički, prema osiguravajućim kućama – skupni računi…)
 • Organizacijska jedinica
 • Način prijema (ukoliko se radi u uputnici odabire se uputnica, te se upisuje šifra uputnice i šifra liječnika koji je izdao uputnicu)
 • Način plaćanja (odabire se da li pacijent plaća gotovinom, karticom ili s više načina plaćanja…)
 • Status računa (nezavršen, završen, proknjižen..)

Predračuni

Predračun je dokument koji se izrađuje i izdaje partnerima, odnosno ustanovi koja se koristila uslugama zdravstvene ustanove ili će se njima tek koristiti.

Predračun se može ispisati (printati), te ujedno ima i mogućnost izvoza podataka u PDF format.

Izrada predračuna

Kod izrade predračuna potrebno je odabrati partnera, te unijeti sve potrebne podatke materijala i postupaka koji su obavljeni ili će se tek obaviti unutar poliklinike.

 • Opći podaci (podaci o partneru, datum kreiranja predračuna i dospijeće plaćanja, mogućnost računanja i prikaz bodova, odabir DTP-a, postupci i materijali)
 • Napomena (napomena, narudžba, sastavio, info linije koje će se kasnije ispisati na predračunu)

U slučaju kada podaci partnera nisu evidentirani u bazi podataka, odabirom opcije dodavanja novog partnera otvara se novi prozor u kojeg se unose podaci partnera.

Zaključivanje obrade pacijenata

Nakon što je pacijent prošao obradu unutar poliklinike i izdan mu je odgovarajući račun potrebno je zaključiti obradu pacijenta.

Zaključivanjem obrade pacijenta, isti se uklanja s aktivne liste, te se sva kreirana dokumentacija za tog pacijenta automatski sprema u karton pacijenta.

Program za vođenje pacijenata

Program za vođenje pacijenata

Razdvojen unos materijala i postupakaNa svim računima i predračunima omogućen je razdvojen unos i ispis materijala i postupaka. To omogućava veću preglednost na ispisima, s jasno odvojenim stavkama za svaki račun.

Kod skupnih računa, stavke su odvojene po pacijentima, kako bi bilo vidljivo koji su materijali korišteni i postupci rađeni za pojedinog pacijenta.

Računi prema osiguravajućim kućama

 • Automatsko kreiranje dopunskog računa ukoliko pacijent koristi dopunsko osiguranje
 • Automatsko preuzimanje gotovih normativa postupaka u stavke računa
 • Evidencija dodatnih dopunskih osiguranja (osim HZZO-a)
 • Evidencija broja liječnika koji je uputio i liječio pacijenta
 • Povlačenje unesenih postupaka i materijala iz pretraga ili nalaza
 • Mogućnost unosa hotelskog troška u stavke računa
 • Mogućnost odabira pacijenta u račun, dodavanje novog pacijenta i pregled i uređivanje podataka pacijenta
 • Unos početne i završne dijagnoze
 • Evidencija uplata računa

Osobni računi

Omogućeno je kreiranje osobnih računa s unosom svih potrebnih podataka.

Postupci i materijali odvojeno se unose na račun, moguće je mijenjati cijene stavkama računa, za svaku stavku odabrati potrebnu poreznu stopu, te odrediti zaseban popust po stavkama materijala ili usluga.

 • Mogućnost promjene datuma računa i datuma dospijeća plaćanja
 • Unos popusta po cijeni ili postotku na cjelokupni iznos
 • Mogućnost promjene ispisa info linija računa
 • Povlačenje gotovih normativa na račun
 • Evidencija uplata računa
 • Omogućena opcija storniranja osobnog računa (brisanje računa nije moguće)

Partnerski računi

Program za vođenje pacijenata omogućava odabir nekoliko kategorija partnerskih računa.

U partnerskom računu je moguće: promijeniti datum računa i dospijeća plaćanja, zaseban unos materijala i postupaka na račun, preuzimanje gotovih normativa postupaka, povlačenje podataka predračuna na račun, te mnoge druge mogućnosti.

 • Mogućnost promjene količine i cijene dodanih stavaka
 • Unos popusta po cijeni ili postotku na cjelokupni iznos
 • Omogućeno brisanje svih dodanih stavki računa na jedan klik miša
 • Evidencija uplata računa
 • Omogućena opcija storniranja partnerskog računa

Partnerski skupni računi

Skupni računi su jedna od funkcija programa Poliklinika. Služe grupiranju osobnih računa i izradi računa za npr. sistematske preglede jednog poslovnog subjekta.

Prilikom kreiranja partnerskog skupnog računa omogućen je odabir računa za koje se kreira skupni račun.

Partnerski račun je moguće izraditi preko aktivne liste pacijenata gdje je potrebno označiti prijeme za koje se kreira skupni račun ili iz same forme računa odabirom kategorije partnerski skupni račun.

 • Povlačenje unesenih postupaka i materijala iz pretraga ili nalaza
 • Ispis računa s prikazom inicijala pacijenata ispod navedenih postupaka
 • Ispis specifikacije po računima s podacima pacijenta i postupcima odrađenim po broju računa
 • Evidencija uplata računa

Računi fizikalne terapije

 • Unos broja dana odrađenih terapija
 • Odabir datuma od-do unutar kojih su obavljene terapije
 • Povlačenje obavljenih postupaka iz pretrage s odabirom datuma od-do koje je moguće uređivati
 • Popunjavanje postupaka u računu po datumima preuzetih iz pretrage
 • Evidencija uplata računa
 • Unos uplata po datumima, načinu plaćanja i iznosima
 • Povezivanje uplata s blagajnom
 • Povezivanje načina plaćanja s bankom

Dodatne funkcije fakturiranja

Preuzimanje stavki nalaza i pretraga

Kako se na račun ne bi morali dvostruko unositi postupci i materijali, omogućeno je preuzimanje stavki pretraga i nalaza na račun.

Sudjelovanje u troškovima

Ukoliko pacijent sudjeluje ili je oslobođen od plaćanja troškova, odabire se kategorija sudjelovanja ili oslobađanja.

Info linije i napomene uz račun

Moguće je odabrati različite napomene prilikom izrade računa. Iste se prikazuju na ispisu računa putem unaprijed definiranih info linija ili u posebnom polju na računu.

Automatska postavka dospijeća plaćanja

Ukoliko odgoda plaćanja nije definirana u podacima partnera, moguće je ručno promijeniti datum dogode na računu.

Automatska numeracija dokumenata

Ukoliko se kreira račun ili predračun kojeg je potrebno ukloniti iz baze podataka potrebno je vratiti brojače dokumenata u Postavkama aplikacije.

Ispis računa

Na jednostavan način moguće je pregledati račun prije ispisa ili ga izravno ispisati na pisač.