Čekaonica – Lista aktivnih pacijenata

lista aktivnih pacijenataProzor lista aktivnih pacijenata glavni je prozor aplikacije pomoću kojeg se prati i obavlja sav potreban „put“ pacijenata kroz polikliniku. Omogućeno je kreiranje prijema, pretraga, izrada cjelokupne potrebne dokumentacije, do izlaska i izrade računa sa zaključivanjem pacijenata. Na aktivnoj listi vidljivi su samo pacijenti koji se nalaze u poliklinici ili im je ostavljen otvoren prijem iz nekog razloga npr. dugovanje po računu i sl.

Prijem pacijenata

Jednostavan i brz prijem upisanih pacijenata kao i upis novih provlačenjem zdravstvene iskaznice.
Nakon narudžbe, pacijent dolazi u ustanovu (sa ili bez uputnice), radi se prijem i upisuju se njegovi podaci (ako je pacijent već bio u ustanovi vrši se odabir s liste postojećih pacijenata), te ga se upućuje u jednu ili više ordinacija. Nakon što je pacijent upisan i upućen odgovarajućem liječniku, on postaje dijelom Aktivne liste pacijenata.

Upućivanje pacijenata prema ordinacijama

Nakon prijema pacijent se upućuje u ordinaciju na potrebne pretrage.

Preko aktivne liste pacijenata moguće je pratiti koji se pacijent nalazi u kojoj ordinaciji u točno određenom vremenu.

Pretrage

altNakon prijema pacijent se upućuje u odgovarajuće ordinacije. Svaka ordinacija ima mogućnost filtriranja prikaza samo svoje ordinacije radi boljeg pregleda zauzeća soba.

Pretrage se kreiraju preko aktivne liste za svakog pacijenta zasebno. Svi uneseni postupci i utrošeni materijali kasnije se automatski povlače na račun kako se ne bi višestruko unosili isti zapisi.

Više o pretragama možete pročitati ovdje.

Nalazi

NalaziNalaz pojedinog pacijenta izrađuje se nakon obavljene pretrage u pojedinim ordinacijama, a piše ga liječnik te ordinacije.

Kako bi se skratilo vrijeme pisanja teksta nalaza, moguće je koristiti gotove blokove teksta ili cijele predloške nalaza.

Više o nalazima možete pročitati ovdje.

Izrada računa

Preko aktivne liste pacijenata izrađuju se računi koji se izdaju pacijentu prilikom otpusta iz poliklinike.

Izradom računa automatski se povlače podaci pacijenta, te je moguće povući sve pretrage s postupcima i utrošenim materijalima kako se ne bi nepotrebno unosili isti zapisi.

Dodatne funkcije aktivne liste

Interne upute pacijenata

Prilikom upućivanja pacijenta na više pretraga, moguće je ispisati listu pretraga s ordinacijama i vremenskim razdobljem obavljanja pretraga.

Prikaz pacijenata u ordinaciji

Svaka ordinacija u mogućnosti je vidjeti samo pacijente koji su naručeni ili se nalaze ispred ordinacije. Filtriranjem se omogućava pregled zauzeća ordinacija.

Brz prikaz svega što je pacijent obavio

Moguće je pregledati sve podatke pacijenta i dokumentaciju koja je vezana za pacijenta i prije nego se kreira otpust.

Filtriranje pacijenata

Moguće je filtrirati sve pacijente prema odrađenim ili neodrađenim pretragama, ordinacijama, nalazima ili računima.

Ispis suglasnosti za medicinske intervencije

Za svakog pacijenta koji se nalazi na aktivnoj listi moguće je ispisati suglasnost s medicinskim intervencijama potrebnim u dijagnostičkoj obradi.

Prikaz odrađenih pretraga i dokumenata

U aktivnoj listi posebno su označena polja za koje je odrađen zatraženi pregled, te je moguće vidjeti što je točno odrađeno.

Dodavanje pacijenta

Moguće je dodati sve podatke novog pacijenta bez otvaranja kataloga pacijenata.

Kreiranje predložaka nalaza

Kako bi se skratilo vrijeme pisanja teksta nalaza moguće je koristiti gotove blokove teksta ili cijele, unaprijed definirane predloške nalaza.

Izrada skupnih računa

Moguće je izraditi skupni račun za pojedinog partnera na kojeg se povlače računi pacijenata. Pacijenti se označavaju, te se dodaju ostale potrebne stavke računa.